Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке
:  


Правилник о безбедности и здравља на раду:  


Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки:     


Правилник о чувању пословне тајне:     


Правилник о канцеларијском пословању, архивирању и коришћењу регистратурског материјала:     


Правилник о начину и условима коришћења службених возила и потрошњи горива:     


Правилник о начину решавања приговора и жалби корисника комуналних услуга:     


Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем:     


Правилник о печату:     


Правилник о поступку провере алкохолисаности и других опојних средстава запослених:     


Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује МСФИ за МСП:     


Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду:     


Правилник о техничким условима и поступку за уградњу индивидуалних водомера:     


Правилник о утврђивању распореда радног времена, коришћењу одмора у току дневног рада и недељног одмора:     


Правилник заштите од пожара: