Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуге – Вршење услуге физичко техничко обезбеђење, мониторинг алармног система, видео мониторинг, одржавање система видео надзора

Предмет набавке
: Услуге
Врста поступка: Отворени поступак

Документа:

   Јавни позив

   Конкурсна документација


Рок за достављање понуда: 01.06.2021. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 01.06.2021. год. у 12:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности добара – Теренско возило.

Предмет набавке
: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

    Јавни позив

    Конкурсна документација

    Позив за подношење понуда

   Одлука о избору најповољније понуде

   Обавештење о закљученом уговору


Рок за достављање понуда: 08.07.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 08.07.2020. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности добара – Електрична енергија.

Предмет набавке
: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

    Јавни позив

 

    Конкурсна документација

    Позив за подношење понуда


   Одлука о избору најповољније понуде


   Обавештење о закљученом уговору


Рок за достављање понуда: 03.07.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 03.07.2020. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуге - Одржавање софтвера за рачуноводство и прибављање лиценце за програм за евиденцију, обрачун и наплату потрошње воде.

Предмет набавке
: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности - преговарачки поступак без објављивања позива

Документа:

Конкурсна документација:


Обавеш. о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:  


Одлука о додели уговора:  


Обавештење о закљученом уговору:  Рок за достављање понуда
: 22.06.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 22.06.2020. год. у 13:00 часова

Страна 1 од 12