Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуге - Одржавање софтвера за рачуноводство и прибављање лиценце за програм за евиденцију, обрачун и наплату потрошње воде.

Предмет набавке
: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности - преговарачки поступак без објављивања позива

Документа:

Конкурсна документација:


Обавеш. о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:  


Одлука о додели уговора:  


Обавештење о закљученом уговору:  Рок за достављање понуда
: 22.06.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 22.06.2020. год. у 13:00 часова