Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – грађевински материјал.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности


Документа
:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:  


Одлука о обустави поступка:  


Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију број 1:  


Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију број 2:  


Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију број 3:  


Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију број 5:  


Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију број 6:  


Обавештење о закљученом уговору:  


Рок за достављање понуда: 11.06.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 11.06.2018. год. у 13:00 часова