Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – грађевински материјал.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности


Документа
:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде, партија 1 и 5:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 1:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 5:  


Рок за достављање понуда: 07.08.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 07.08.2018. год. у 13:00 часова