Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности добара – водоводни материјал.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповоњније понуде, партија 1, 2, 3 и 4:  


Одлука о обустави поступка јавне набавке за партију 5:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 1:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 2:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 3:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 4:  


Рок за достављање понуда: 01.11.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 01.11.2018. год. у 13:00 часова